יום ג', כב’ בסיון תשע”ט
קהילה ושכונה לוח אירועים חדר מורים הרשמה ונהלים אתר בתי הספר הניסויים חט"ב והתיכון צור קשר

יולי 2017 להורים שלום רב, לקראת שנת הלימודים תשע"ח נערך בית הספר לגביית תשלומי הורים. ועד ההורים של בית הספר אישר את הנושאים ואת הסכומים במסגרת "תשלומי ההורים". תשלומי ההורים משמשים את בית הספר לצורך מתן שירותים שונים שהוא לא מקבל לא ממשרד החינוך ולא מהרשות המקומית. ניתן לחלק את התשלומים לביה"ס למספר תשלומים, בהמחאות או בהוראת קבע, עד 10 תשלומים. בנוסף, בביה"ס תפעל ועדת הנחות שתתכנס אחת לחודש, מצורף לחוזר זה הליך הפנייה. נדגיש שקושי כלכלי לא ימנע מאף ילד אפשרות ללמוד בבית הספר, הורים הזקוקים לסיוע במימון הלימודים בבית הספר, מוזמנים לפנות למזכירות ביה"ס ולמנהלת ביה"ס. פירוט התשלומים כיתה א' כיתה ב' כיתה ג' כיתה ד' כיתה ה' כיתה ו' סל תרבות 99 99 99 99 99 99 מסיבות סיום _____ ________ ______ _____ ___ 75 מסיבות כיתתיות 24 24 24 24 24 24 ארגון הורים עירוני וארצי 3 3 3 3 3 3 טיולים ע"פ תכנית משרד החינוך 101 101 126 126 252 387 תשלום עבור רכישת שירותים מרצון 250 250 250 250 250 250 תשלום עבור 15 שעות תל"i 2655 2655 2655 2655 2655 2655 ייחודיות 729 729 729 729 729 729 סה"כ ש"ח 3,861 ש"ח 3,861 ש"ח 3,886 ש"ח3,886 ש"ח 4,012 4,222 ש"ח בברכה, נעמי חזן- מנהלת ביה"ס.